Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
3
Lezecké podmínky:
Skály místy mokré,
lezení podmíněně povoleno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Ochrana přírody Hruboskalska
... zpět do přehledu článků
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj - mapa 1 (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj - mapa 2 (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008) - Příloha 1
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008) - Přoloha 2

Souhlas s provozováním horolezecké cinnosti v CHKO Ceský ráj (platné od 1.1.2004)


Správa Chránených krajinných oblastí Ceské republiky

Správa Chránené krajinné oblasti Ceský ráj
C.j. : 2003 / 167 / 530 Vyrizuje : Mgr. O. Tomášek

ROZHODNUTÍ

V Turnove 15. kvetna 2003

Správa Chránené krajinné oblasti Ceský ráj jako príslušný orgán státní správy ochrany prírody a krajiny podle ust. § 78 odst. 1 zákona e. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny ve znení zákonného opatrení predsednictva CNR e. 347/1992 Sb., zákona c. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ER c. 3/1997 Sb., zákona c. 16/1997 Sb., zákona c. 123/1998 Sb., zákona c. 161/1999 Sb., zákona c. 238/1999 Sb., zákona c. 132/2000 Sb., zákona c. 76/2002 Sb. a zákona c. 320/2002 Sb.(dále jen zákon) rozhodla o žádosti o provozování horolezecké cinnosti v Chránené krajinné oblasti Ceský ráj takto:

podle § 44 odst. 2 zákona a § 5 písm. ~ narízení vlády r. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chránená krajinná oblast Ceský ráj, se udeluje Ceskému horolezeckému svazu (dále CHS) souhlas s provozováním horolezecké cinnosti v Chránené krajinné oblasti Ceský ráj za dodržení následujících podmínek:

1) Toto rozhodnutí platí individuálne pro cleny Ceského horolezeckého svazu a cleny clenských organizací U.I.A.A. (Union Internationale des Associations d'Alpinisme) s platným clenstvím.

2) Horolezectví je možné provozovat pouze na lezeckých objektech od 1.4. do 31.10., ve vyjmenovaných oblastech od 1.7. do 30.9. a na Suchých skalách a Panteonu celorocne. Prehled horolezeckých oblastí je uveden v príloze tohoto rozhodnutí. Soucástí prílohy je i mapový zákres jednotlivých oblastí. Další upresnující podmínky pro jednotlivé lezecké oblasti jsou pod bodem 9).

3)CHS je povinen:
- neprodleni oznámit orgánu ochrany prírody každou zmenu správce lezeckých oblasti vcetne kontaktu na zodpovednou osobu
- zajistit, aby umist'ování a údržba trvalých jisticích prostordku a vrcholových zarízení byla provádena s ohledem na bezpecnost lezcu a zároven na zachování prirozených prírodních hodnot skalních veží

4) Horolezci jsou povinni:
- prokázat se na požádání oprávneným kontrolním orgánum clenským prukazem CHS, UIAA spolu s platným prukazem totožnosti
- používat pro prístup k lezeckým objektum vyznacené prístupové cesty, v tech oblastech, kde jsou v terénu vytyceny
- bezodkladne hlásit Správe CHKO Ceský ráj zahnízdení ptáku na lezeckých objektech v CHKO Ceský ráj
- chovat se šetrne ke všem prírodním hodnotám chránené krajinné oblasti a zachovávat klid
- dodržovat "Pravidla sportovního lezení na pískovcových skalách v Cechách" v jejich platném znení

5) Pri horolezecké cinnosti není povoleno:
- jakkoli poškozovat a úmyslne menit povrch skal (napr. upravovat, pridávat nebo odstranovat chyty a stupy, vcetni jejich zpevnování, drít skálu pri manipulaci s lanem)
- používat jisticí pomucky porušující skálu (napr. vklínence, friendy, hexentry, skoby), k zajištení mezi stabilními jistícími body lze používat pouze lanové smycky
- odstranovat vegetacní kryt vcetne mechu a lišejníku na skalách
- bez dalšího souhlasu Správy CHKO Ceský ráj a vlastníka pozemku odstranovat na skalách rostoucí dreviny a uvolnené kameny
- lézt na vlhkém a mokrém pískovci, používat magnézium a jiné chemické prostredky, - slanovat pomocí stromu nebo keru; slanovat je možné pouze ze stabilních zarízení k tomuto úcelu urcených
- lézt v zimních podmínkách s použitím stoupacích želez a cepínu

6) Clenové CHS jsou povinni respektovat docasné uzavrení nekterých objektu, na kterých je jinak provozování horolezecké cinnosti možné, a to z duvodu ochrany prírody. Tyto objekty budou v terénu a na prístupových cestách rádne oznaceny

7) CHS bude na základe dohody se Správou CHKO Ceský ráj a majiteli pozemku provádet opravy a zpevnování prístupových a sestupových horolezeckých cest a zajišt'ovat je proti erozi

8) Text tohoto rozhodnutí bude CHS publikovat v Bulletinu CHS, v casopisu Montana a na internetových stránkách CHS a bude o nim informovat predsedu a stálou kancelár U.I.A.A.

9) Upresoující podmínky pro jednotlivé skalní oblasti:

Apolena - horolezectví v prírodní rezervaci není dovoleno.

Drábovna - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9., není dovoleno lézt na masivy a provádet prvovýstupy

Hruboskalská údolícka - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9., není dovoleno lézt na masivy

Kacanovy - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9.

Klokocské skály - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9. pouze v okrajové partii Klokocské kuesty
Lom Pánvicky-cvicná oblast pro horolezecké techniky / zarízení na chytání pádu a nácvik slanování/. Správcem technických zarízení je HO LIAZ Jablonec nad Nisou. Každý uživatel zarízení je povinen mít s sebou provozní rád a ten dodržovat. Provozní období od 1.4. do 31.10. Tréninkové akce se smí úcastnit max. 30 úcastníku. CHS zajistí vybudovaní prístupové pešiny k technickým zarízením a vybuduje slanovací zarízení u chytacího stroje, aby se neslanovalo pres stromy. Správce nahlásí každou akci alespon 14 dní predem nájemci lesa a Správe CHKO Ceský ráj. Po ukoncení akce není možné zanechávat na míste jakékoli predmity a odpadky.

Kozákov - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9., není dovoleno provádet prvovýstupy, CHS zajistí instalaci slanovacích zarízení na masivy

Kozlov - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9.

Krkavina - horolezectví není dovoleno

Panteon - v zimních podmínkách je pri horolezectví zakázáno používat stoupací železa a cepíny

Plakánek - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9., není dovoleno lézt na masivy

Pleskoty - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9.

Pohor - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9.

Prachovské skály - není dovoleno lézt na masivy, horolezectví není dovoleno v oblasti Javorového dolu a Drací rokle

Príhrazské skály (prírodní rezervace), - CHS oznací prístup do orientacne složitých prostor, horolezectví není povoleno ve Vlcím dole a na Sokolce

Príhrazská údolícka - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9.

Rovné skály - není dovoleno lézt na masivy

Skalany - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9.

Skály pod Komárovem - horolezectví není dovoleno

Skály pod Troskami - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9., není dovoleno provádit prvovýstupy

Skály u Žehrovky - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9., není dovoleno provádit prvovýstupy

Suché skály - v zimních podmínkách je pri horolezectví zakázáno používat stoupací železa a cepíny

Valecov - horolezectví není dovoleno

Vidlák - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9., není dovoleno provádet prvovýstupy

Vysoké kolo - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9., není dovoleno provádet prvovýstupy

Žehrov - horolezectví je dovoleno v období od 1.7. do 30.9.

Žehrovská obora - horolezectví není dovoleno

masivy obecne - nedolézat na vršky, pokud jsou pokryty vegetací, CHS zajistí osazení slanovacích zarízení

10) Tento souhlas se nevztahuje na objekty podléhající zákonu o památkové péci c. 20/1987 Sb.

11 ) Tento souhlas platí do 31. 12. 2005.

RNDr. Lenka Šoltysová
vedoucí Správy CHKO Ceský ráj

úplné znení s prílohami: http://www.horosvaz.cz/ochrana/index.phtml?rb=15

TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: List - Normální cesta VIIb., Bohumil Svatoš, cca pocátek 80. let 20. století (archív B. Svatoše)

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2020
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy