Chovejme se tak, aby skály zůstaly v dobrém stavu i pro další generace!
-1
Lezecké podmínky:
V zimním období
Hruboskalsko pro
lezení uzavřeno!

Skály
Co je potřeba vědět a znát,
když jedu lézt na
Hruboskalsko?
Ochrana přírody Hruboskalska
... zpět do přehledu článků
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj - mapa 1 (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj - mapa 2 (2011-1016)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008)
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008) - Příloha 1
  Souhlas s provozváním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj (2008) - Přoloha 2

Narízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Ceský ráj - oduvodnení (18.10.2002)

1. Zhodnocení stávajícího stavu


Chránená krajinná oblast Ceský ráj byla vyhlášena Výnosem Ministerstva kultury c.j. 70261/1954. Sídlem chránené krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) je podle prílohy k zákonu c. 114/1992 Sb. Turnov. CHKO Ceský ráj se tak stala první CHKO vyhlášenou na území tehdejšího Ceskoslovenska.

V soucasnosti je ochrana prírody a krajiny Ceského ráje zajištena formou velkoplošného chráneného území jen na ploše 92 km2 stávající CHKO - v centrální cásti (Hruboskalsko, Príhrazské skály, Trosky). Celková plocha podobného typu a kvality krajiny Ceského ráje je však cca 314 km2, na které se do soucasnosti v prevážné cásti zachovalo velmi hodnotné prírodní a krajinné prostredí. O rozšírení velkoplošného chráneného území je usilováno od 60. let 20. století, tj. více než 40 let. Cástecne se podarilo v posledních 10 letech úsilím príslušných okresních úradu mimo stávající CHKO vyhlásit sít maloplošných prírodních rezervací a památek. Soucasná rozloha CHKO nezajištuje odpovídající ochranu krajiny Ceského ráje. Území je ruznorodé a plochy ve stávající CHKO nereprezentují všechny typy. Biodiverzita i geodiverzita jsou tak omezeny. Na strane druhé pouze dílcí ochrana fragmentu prírodního prostredí v navrženém rozšírení CHKO je nedostatecná, protože nezajištuje funkcní propojení s okolní krajinou.

V letech 1948 až 1990 došlo k cástecnému znehodnocení krajiny Ceského ráje velkoplošnou intenzivní zemedelskou velkovýrobou, plošnou meliorací a regulací toku, nevhodným rozvojem urbanizace i velkoplošné težby nerostných surovin (sklárské a slévárenské písky).

Ceský ráj leží na území 3 kraju: Královehradecký (okres Jicín), Liberecký (okres Semily, Jablonec nad Nisou ) a Stredoceský (okres Mladá Boleslav).

Hodnoty a kvality stávajícího a k rozšírení navrženého území k vyhlášení v kategorii chránená krajinná oblast dokládá existence 2 národních prírodních památek (NPP) Suché skály, Kozákov, 10 prírodních rezervací (PR) - Hruboskalsko, Podtrosecká údolí, Príhrazské skály, Údolí Plakánek, ®abakor, Prachovské skály, Buciny u Rakous, Na hranicích, Klokocské skály, Apolena, 10 prírodních památek (PP) - Apolena, Bažantník, Libunka, Meziluží, Trosky, V dubech, Vústra, Oborská luka, Rybník Vražda, Libunecké rašelinište, Ondríkovický pseudokrasový systém, 1 prírodního parku (Maloskalsko) a v cásti navrhované k rozšírení dále 11 registrovaných významných krajinných prvku. Maloplošná chránená území byla zrízena za úcelem ochrany geomorfologických fenoménu a pro ochranu poloprirozených lesních a lucních spolecenstev. Celé území je významné vodohospodársky jako soucást Chránené oblasti akumulace podzemních vod Severoceská krída.

Území má i velký pocet kulturních památek vysoké hodnoty, které jen dokazují krajinárský cit a umení využití krajiny našimi predky (napr. Trosky, Kost, Hrubá Skála, Valdštejn, Panteon, Frýdštejn, Hradište Prachovské skály, hrad Brada). Severní cást navrhovaného rozšírení CHKO (Maloskalsko) je pro své hodnoty navrhována jako krajinná památková zóna.


2. Zduvodnení navrhovaného rešení

Cílem predkládaného návrhu je rozšírit stávající Chránenou krajinnou oblast Ceský ráj tak, aby CHKO zajištovala jednotnou a primerenou územní ochranu krajine reprezentativní cásti Ceského ráje. Patrí sem predevším harmonicky vyvážené prostredí skalních mest s fragmenty puvodních lesních spolecenstev, zahloubená údolí s nivami, rybnicními soustavami, vulkanické a další krajinné dominanty.

Cílem návrhu je rozšírit aktivní ochranu území ze stávající nereprezentativní cásti bioregionu (92 km2) na zbývající prírodne a krajinárské hodnotné cásti s unikátním údolím Jizery, navazujícím na Ještedsko kozákovský hrbet, geomorfologicky výraznou oblast se skalními mesty a útvary (Prachovské, Besedické, Klokocské, Betlémské skály, Drábovna, Suché skály) s mozaikou cenných prírodních lokalit (Buciny u Rakous, Podloucky, Oborská luka), takže by nove vyhlášená CHKO byla v celkovém rozsahu 181,523 km2.

Oproti puvodním návrhum rozšírení CHKO Ceský ráj z 60. let je predkládaný návrh plošne redukovaný a tvorí ho tri územne nespojité cásti reprezentující nejhodnotnejší krajinu Hruboskalského bioregionu. To je zpusobeno nevratným narušením krajinného rázu a prírodních hodnot architektonicky nevhodnou urbanizací, intenzivní zemedelskou velkovýrobou a navrhovanými silnicními koridory. Toto rešení vyplývá z respektování požadavku obcí a Ministerstva dopravy a spoju.


Navržený rozsah je kompromisním výsledkem dlouhodobého projednávání se zástupci státní správy, obcí, hospodarících jednotek a vedeckých institucí v prubehu posledních 10 letech.

Úcelem rozšírení CHKO Ceského ráje je:
zajištení primerene kvalitní souvislé územní ochrany prírodního a krajinného prostredí v uceleném a vyváženém spektru prirozených, poloprirozených a clovekem vytvorených ekosystému plne reprezentující krajinu Ceského ráje,
aktivní, cílená a trvale udržitelná péce o prírodní, krajinné i kulturní prostredí s cílem zachování biologické rozmanitosti,
    zachování a optimalizace potenciálu krajiny pro trvale udržitelný cestovní a turistický ruch a k tomu odpovídající hospodárské využití krajiny Ceského ráje,
    rozvoj jednotného ekologicky vhodného obhospodarování a využívání krajiny se zachováním krajinného rázu a vysokého potenciálu prírodních a kulturních hodnot.


Rozšírení CHKO se jeví jako nejvhodnejší rešením souvislé ochrany krajiny Ceského ráje. Stávající maloplošná chránená území ochrání jen vlastní nejcennejší geomorfologické jevy a lokality, ale nezajistí v žádném prípade ochranu krajiny jako celku vcetne príslušných biotopu. Rada hodnotných území nepožívá žádné ochrany podle zákona c. 114/1992 Sb.,
o ochrane prírody a krajiny, ve znení pozdejších predpisu. Hodnota území odpovídá zámeru vyhlášení CHKO.

Navržená forma ochrany území je optimální, nebot jen tak muže dojít k funkcnímu propojení s již chráneným jádrovým územím a mozaikou dochovaného prírodního prostredí, dochovanou cennou architekturou a historickými památkami. Jen ochrana celku zajistí uchování krajinného rázu, zajistí trvale udržitelný rozvoj území a šetrné, blízké prírode hospodarení v nem. Všechny dosavadní zpracovávané územní plány velkého územního celku tuto skutecnost plne respektovaly.
Rozsah nove navrhované CHKO Ceský ráj je 181,523 km2.


3. Zduvodnení vymezení hranic rozšírené CHKO Ceský ráj

Vymezení hranic rozšírení CHKO Ceský ráj je kompromisním výsledkem rozboru prírodovedných, ekologických, historických a socioekonomických hledisek a širších územne-hospodárských vazeb, které respektují:

- reprezentativnost krajiny Hruboskalského bioregionu – centrální cásti Jicínské pahorkatiny na severovýchode stredních Cech, tj. Ceského ráje,
- zaclenení prírodne a krajinne hodnotného prostredí.


Stávající CHKO nemuže svým minimálním vymezením zajistit odpovídající ochranu ojedinelého a unikátního krajinného prostredí Ceského ráje v jeho uceleném rozsahu. Cílem rozšírení stávající CHKO je nejen ochrana Ceského ráje jako celku, ale predevším zajištení ekologicky vhodného hospodárského využívání území v rámci udržitelného rozvoje celé oblasti.


4. Právní aspekty nove navržené úpravy

Podle § 90 odst. 9 zákona c. 114/1992 Sb. jsou CHKO vyhlášeny pred jeho úcinností nadále chráneny jako CHKO podle cit. zákona. Zákon upravuje základní režim ochrany CHKO vcetne základních ochranných podmínek (§ 26) a výkonu státní správy (§ 78 a príloha k zákonu). Príloha k cit. zákonu uvádí ke dni úcinnosti zákona 24 existujících, resp. ve smyslu § 90 odst. 9 zákona do nového právního režimu prevedených CHKO. Vzhledem k tomu, že narízením vlády nelze novelizovat zákon, bude príslušná úprava prílohy daného zákona provedena až pripravovanou novelou tohoto zákona. Do prijetí této novely bude platit nová úprava stanovená navrhovaným vládním narízením, pokud jde o vymezení území a bližší ochranné podmínky (vládní narízení bude ve vztahu k výnosu v postavení pozdejšího právního predpisu), kdežto úprava daná zákonem nebude dotcena – výkon státní správy na úseku ochrany prírody a krajiny v této oblasti se bude nadále rídit § 78 a prílohou zákona
c. 114/1992 Sb.


5. Zduvodnení a popis zonace

Zonace CHKO v navrhovaném rozšírení vychází z míry uchování prírodního prostredí, z geomorfologické a tomu odpovídající biologické rozmanitosti, hustoty osídlení a intenzity hospodárských aktivit. CHKO se clení v souladu se zákonem do 4 zón odstupnované ochrany prírody a základní strategie péce o krajinné prostredí. Návrh vycházející z odborných hledisek byl predjednán s dotcenými obcemi a okresními úrady.

I. ZÓNA

Zahrnuje nejcennejší geologické a geomorfologické fenomény, cásti prírode blízkých lesu s druhovou skladbou blízkou puvodní, druhove rozmanitá poloprirozená lucní spolecenstva
s prvoradým posláním pro záchranu biologické diverzity a genofondu rostlin a živocichu a nejcennejší cásti nadregionálních a regionálních biocenter.

Jádrem jsou vybraná maloplošná chránená území, která zahrnují predevším skalní mesta a prírode blízká lesní, mokradní a lucní spolecenstva (NPP Suché skály, Kozákov, PR Hruboskalsko, Podtrosecká údolí, Príhrazské skály, Údolí Plakánek, ®abakor, Prachovské skály, Buciny u Rakous, Na hranicích, Klokocské skály PP Apolena, Bažantník, Libunka, Meziluží, Trosky, V dubech, Vústra, Oborská luka, Rybník Vražda, Ondríkovský pseudokrasový systém, Libunecké rašelinište).II. ZÓNA

Je tvorena prevážne lesními porosty s druhove a prostorove místne uchovanou prirozenou skladbou na prevážne geomorfologicky hodnotných terénech, druhove bohatými kulturními loukami, pozemky navazujícími na I. zónu a osídlenou krajinou s vysokým historickým potenciálem a ojedinele zachovalou architekturou typickou pro Ceský ráj.
Zahrnuje okrajové cásti skalních mest, vodní plochy se zachovalými prírodními spolecenstvy a na ne navazující plochy, údolí s rozptýlenou zástavbou a architektonicky zachovalá sídla (napr. Drábovna, údolí Vazoveckého potoka, niva Jizery, Hura, Kopanina, Neprívec).


III. ZÓNA

Je tvorena hospodárskými lesy, kulturními intenzívne využívanými travními porosty, ornou pudou s menšími bloky a strídajícími se plodinami, rozptýlené hospodárské usedlosti a stabilizovaná sídla s architekturou a urbanizaci dotvárející charakteristický krajinný ráz a
s bohatou mimolesní zelení.
IV. ZÓNA

V této zóne se nacházejí predevším souvisle urbanizované plochy a pozemky urcené pro rozvoj urbanizace, zejména bydlení a krajinný ráz zohlednující podnikání a intenzivne obhospodarovaná zemedelská puda.


6. Principy plánu péce CHKO Ceský ráj

Jako základní strategie péce o prírodní a krajinné prostredí CHKO odstupnované dle prírodních hodnot do zón odstupnované ochrany prírody CHKO slouží plán péce CHKO, který je výchozím podkladem pro prípravu územne plánovacích dokumentu, lesních hospodárských plánu a dalších koncepcních dokumentu. V souvislosti s prípravou rozšírení CHKO byl zpracován nový plán péce o rozšírenou oblast a byl zaslán dotceným subjektum spolecne se zámerem na vyhlášení.

I. ZÓNA

Cíl: uchování prírodních hodnot unikátního prostredí a podpora samorídících funkcí prírode blízkých ekosystému.

Zpusob využívání a péce:
- nejjemnejší formy lesního úcelového hospodarení s cílem dosažení a uchování prírode blízké druhové a prostorové skladby vcetne záchrany genofondu puvodních populací lesních drevin (jedle, buk, borovice, dub, jilm),
- extenzivní péce o lucní porosty s cílem udržení a zvýšení prirozené druhové bohatosti a rozmanitosti,
- prioritní revitalizace toku a rybníku,
- rekreace nepobytová a poznávací turistika.

II. ZÓNA

Cíl: ochrana prírodních a kulturních hodnot, uchování druhové pestrosti a její zvyšování, zvyšování ekologické stability a približování prirozene funkcním ekosystémum.
Zpusob hospodárského využívání a péce:

- obhospodarování a obnova lesu s využitím maloplošného holosecného a podrostního zpusobu,
- extenzivní péce o lucní porosty s cílem udržení a zvýšení prirozené druhové bohatosti a rozmanitosti,
- postupné zatravnování orné pudy predevším v místech ohrožených plošnou vetrnou a vodní erozí,
- revitalizace nevhodne upravených koryt toku, obnova zaniklých rybníku na základe podrobných hydrogeologických a biologických zhodnocení zámeru,
- rekreace prevážne nepobytová zamerená predevším na peší turistiku a cykloturistiku,
- stavební cinnost zamerená na vhodné rekonstrukce stávajících objektu respektujících krajinný ráz, prípadne stavby sloužící pro hospodárské využití vedoucí k zachování prírodních hodnot.III. ZÓNA

Cíl: Uchování a dotvárení krajinného rázu s ochranou dochovaných krajinných a prírodních prvku.

Zpusob hospodárského využívání a péce:

- lesní hospodarení s podporou alespon minimálního zastoupení prirozených melioracních a zpevnujících drevin dle stanovišt, predevším v lesích drobných vlastníku,
- bežné lucní a pastevní hospodarení,
- protierozní opatrení na orné pude,
- podpora opatrení vedoucích ke zvýšení samocisticí schopnosti toku, obnova zaniklých rybníku,
- rozvoj zástavby respektující rozptýlený charakter a dotvárející krajinný ráz s tradicní venkovskou podobou, rozvoj služeb pro trvale udržitelný rozvoj turistického a cestovního ruchu,
- otvírání ložisek nerostných surovin jen v prípade malých ploch pri zachování krajinného rázu.


IV. ZÓNA

Cíl: zabezpecení prostoru pro rozvoj obcí, realizace údržby a tvorby prvku systému ekologické stability.

Zpusob hospodárského využívání a péce:

- bežné lesní hospodarení,
- bežné zemedelství,
- protierozní opatrení na orné pude, zmenšení velkých bloku, doplnení rozptýlené zelene,
- rozvoj zástavby v souladu se schválenými parametry v územne plánovacích dokumentech.

Ve všech zónách jsou provádeny a rozvíjeny udržitelné formy myslivosti a rybárství s využitím domácích druhu zvere a ryb, v první a druhé zóne jsou vylouceny intenzivní formy chovu poškozující dochovaný stav prírodního prostredí.


7. Možnosti rozvoje území ve vztahu k ochrane prírody a krajiny

CHKO Ceský ráj není jen instrumentem primerené ochrany kulturní krajiny a péce o ní, ale je i dlouhodobým programem ekologicky vhodného a k prírode šetrného hospodárského využívání krajiny, plne respektujícího prírodní, historické a kulturní podmínky spojené s šetrným rozvojem cestovního ruchu a navazujících služeb. Cást nechránené krajiny Ceského ráje byla již v minulosti nenávratne poškozena socialistickou zemedelskou velkovýrobou, prostorove a architektonicky nevhodnou urbanizací a velkoplošnou težbou písku. To již snížilo atraktivitu cásti území pro cestovní ruch a je v konecném dusledku prícinou navrhovaného územne nespojitého rozšírení CHKO.

Ceský ráj je ojedinelou a unikátní oblastí a modelovým územím poskytujícím jedinecnou šanci pro rozvoj cestovního a turistického ruchu šetrného prírode. Toto využití s sebou nese i odpovídají rozvoj kvalitní infrastruktury a služeb.

Sdružení mest a obcí Ceského ráje podalo podnet k nominaci Ceského ráje do Seznamu kulturního a prírodního dedictví (UNESCO). „Skalní mesta Ceského ráje“ jsou v soucasnosti zapsána do predbežného seznamu prírodních památek a pripravuje se základní dokument pro nominaci, který bude k posouzení predán v roce 2002.


Podmínkou úspešné nominace „Skalních mest Ceského ráje“ je zajištení ochrany jednotlivých skalních mest s dostatecnou ochranou širšího území. Tuto ochranu muže plne zajistit rozšírení CHKO Ceský ráj.

Sdružení mest a obcí Ceského ráje podporuje myšlenku rozšírení Ceského ráje.

Zámer na vyhlášení rozšírené CHKO byl v souladu s § 40 zákona c. 114/1992 Sb. projednán s dotcenými vlastníky pozemku a byly vyporádány jejich námitky. Lesy Ceské republiky, které hospodarí na státních lesích v této oblasti, s tímto rozšírením souhlasí.
Výše uvedený zámer byl projednán se všemi dotcenými obcemi, z nichž prevážná vetšina souhlasila. Výhrady obcí byly pri príprave návrhu vládního narízení zohledneny. Katastrální území obce Mladejov bylo z navrženého území vypušteno, u obcí Mírová pod Kozákovem a Frýdštejna byla do nove navrhovaného území CHKO zaclenena jen stávající zvlášte chránená území. Rovnež území dalších obcí, které nechtely být v CHKO (Oborice aj.), nebylo do území rozširované CHKO zahrnuto.

Navrhované rešení nemá významné dopady na státní rozpocet. Bude nutné posílit provozní prostredky Správy CHKO, z duvodu zajištení výkonu státní správy i na rozširovaném území. Toto posílení rozpoctu kapitoly M®P se navrhuje ve výši
cca 700 000 Kc (dovybavení výpocetní technikou, nárust výkonu státní správy, prostredky potrebné na oznacení hranic a jeho údržbu, znacení maloplošných zvlášte chránených území na rozšíreném území chránené krajinné oblasti, vybavení informacním systémem a jeho údržba, dokumentace prírodních a krajinných hodnot, inventarizacní pruzkumy, zpracování plánu péce a jejich obnova). Personální posílení ani prostredky investicního charakteru nejsou v souvislosti s návrhem na rozšírení CHKO Ceský ráj požadovány.

Z hlediska možných ekonomických dopadu na rozvoj regionu nejsou žádné negativní vlivy ocekávány. Významné omezení cinností spojených s hospodarením na zemedelských pozemcích a pozemcích urcených k plnení funkce lesa vyplývá ze základních ochranných podmínek pouze pro území první zóny, méne významné je pro území druhé zóny. První zóna je navržena na 12,1 % rozlohy území CHKO, významne se prekrývá s již vyhlášenými maloplošnými zvlášte chránenými územími. Vyhlášení CHKO v tomto prípade nebude znamenat zvýšení požadavku na ochranu techto území. Druhá zóna je navrhována na 19,7 % rozlohy CHKO, je tvorena prevážne lesními porosty. Tretí zóna, kde ze základních ochranných podmínek nevyplývá omezení zemedelského ani lesnického hospodarení, má navrženou rozlohu 64,7 % území CHKO.

Z hlediska hospodarení v lesích není vyhlášení CHKO spojeno s žádnými zmenami ve správe pozemku ve vlastnictví státu, pozemky urcené k plnení funkcí lesa ve státním vlastnictví zustávají ve správe Lesu CR s. p. Pri respektování zásad a programu podporovaných a schválených v rámci resortu zemedelství nevyvolá zrízení CHKO významnejší navýšení nákladu na péci o pozemky urcené k plnení funkcí lesa.

Pro kompenzaci prípadných omezení je možné na území CHKO využívat dotacních titulu Mze i podporu v rámci programu M®P.


V budoucnosti lze ocekávat výraznejší diferenciaci podpor, zohlednující kvalitu prírodního prostredí a omezení vyvolaná nutností respektovat požadavky vyplývající z platné legislativy a implementace komunitárního práva. Využití prostredku strukturálních fondu EU bude výrazneji propojeno s požadavky ochrany biodiverzity i respektování potreb ekologických struktur a funkcí ekosystému.

S ohledem a specifický charakter oblasti se ocekává nárust príjmu spojený s využitím rekreacního potenciálu území. Využití modelového území turistického regionu Ceský ráj a jmenování Skalních mest Ceského ráje na Seznam svetového dedictví UNESCO bude mít z tohoto hlediska jednoznacne pozitivní vliv.

Navržené území CHKO není ve stretu se zámery realizace infrastruktury regionálního a celostátního významu.

Návrh narízení vlády není v rozporu s Ústavou a mezinárodními smlouvami, kterými je Ceská republika vázána.

Návrh je rovnež v souladu s právními akty Evropských spolecenství. Nejde zde o prípad, kdy by bylo nutno transponovat právo ES, jde o záležitost národní legislativy, avšak cíl sledovaný tímto vládním narízením je v plném souladu s cíli sledovanými smernicí 92/43/EHS o ochrane prírodních stanovišt, volne žijících živocichu a plane rostoucích rostlin a smernicí 79/409/EHS o ochrane volne žijících ptáku.
Zvláštní cást


K § 1

V úvodním ustanovení se definuje úcel narízení, kterým je vyhlášení CHKO Ceský ráj, a strucný popis tohoto zvlášte chráneného území.

K § 2

V souladu se zmocnovacím ustanovením zákona c. 114/1992 Sb. se vymezuje poslání CHKO Ceský ráj.

K § 3

Pokud jde o výkon státní správy v oblasti ochrany prírody a krajiny v CHKO Ceský ráj, odkazuje se zde na zákon, jímž je zrízena Správa CHKO Ceský ráj (viz § 75, § 78 a príloha k zákonu). Jejím sídlem je Turnov v souladu s prílohou k zákonu.

K § 4

V tomto ustanovení se nove vymezuje územne CHKO Ceský ráj, která se nachází na území kraju Libereckého, Královehradeckého a Stredoceského. Dále se odkazuje na prílohu
c. 1, která obsahuje územní vymezení a popis hranice CHKO, a na prílohu c. 2, která obsahuje grafické znázornení CHKO. Území CHKO dále vyznací príslušný katastrální úrad v katastru nemovitostí. Stanoví se místo uložení základní mapy, v níž je území CHKO zakresleno, a odvozených map.

K § 5

V tomto ustanovení se vymezují ctyri zóny ochrany prírody v CHKO odstupnované podle významnosti jednotlivých prírodních hodnot. Blíže viz bod c. 4 oduvodnení (Zduvodnení a popis zonace). Zóny budou stanoveny vyhláškou podle § 27 odst. 1 zákona.

K § 6

V tomto ustanovení se v souladu se zmocnovacím ustanovením zákona definují bližší ochranné podmínky. Tyto podmínky spocívají ve vymezení cinností, které lze provádet pouze se souhlasem CHKO, a to bud na celém území CHKO, ve II. a III. zóne nebo ve III. a IV. zóne.

K § 7

Deklarují se další cinnosti, které v CHKO nesmejí narušit typický reliéf krajiny, vodní režim, systém ekologické stability, významné geologické a geomorfologické útvary a ostatní živé a neživé složky prírody.Dále se stanoví postup pri obnove a výchove lesních porostu a pri ochrane a využívaní povrchových a podzemních vod v souladu s lesním a vodním zákonem.

K § 8

Nabytí úcinnosti narízení vlády se navrhuje ke dni jeho vyhlášení.


zdroj: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/32ad94e48cc7b798c1256bec003f4a7e?OpenDocument

TJ Český ráj
431 historických fotek

Foto: 070-24.6.1962 J.Mašek

Historie
Ostatní
Přihlášení administrátora:
 Jméno:
 Heslo:
Fulltext vyhledávání v článcích:
 
Redukovaná mobilní verze
hruboskalsko.cz, 2004-2020
kontakt: Zdeněk Strnad
Jimmy